Τίτλος: Προετοιμασία έρευνας (ερωτηματολόγιο, σχεδιασμός ερευνητικών υποθέσεων) και διενέργεια πιλοτικής έρευνας

 
Χρονική Διάρκεια: 9 μήνες

Περιγραφή:

Στην Ε.Ε.2 πραγματοποιείται σύγχρονη και πρωτότυπη βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και επιστημονικά περιοδικά με ερευνητικούς στόχους:

⮞ τον σχεδιασμό περιγραφικής / επεξηγητικής έρευνας και έρευνας αξιολόγησης / αποτίμησης με πρωτογενή δεδομένα σε δείγμα σκοπιμότητας (χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) (έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στην Ε.Ε.3)

⮞ τον σχεδιασμό ερευνητικών υποθέσεων σχετικών με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών

⮞ την κατάρτιση σχετικού ερωτηματολογίου (για την έρευνα της Ε.Ε.3)

⮞ συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η διενέργεια πιλοτικής έρευνας αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης και εξασφάλισης της ποιότητας της διαδικασίας και του τρόπου υλοποίησης της έρευνας που διεξάγεται υπό την Ε.Ε.3.

Παραδοτέα

Επιστημονικά κείμενα:

  1. Η μεθοδολογία της έρευνας
  2. Κατάρτιση υποθέσεων έρευνας αναφορικά με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  3. Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ως άνω υποθέσεις.
  4. Διενέργεια της πιλοτικής έρευνας – Ανάλυση των προβλημάτων που προέκυψαν.