Δυνάμει της κατάρτισης των παραδοτέων κειμένων και των δράσεων που παρουσιάζονται κατωτέρω εκπληρώθηκαν οι ερευνητικοί στόχοι της Ε.Ε.2, οι οποίοι είχαν τεθεί στην πρόταση της εν λόγω έρευνας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις μέσω των οποίων εκπληρώθηκαν οι ερευνητικοί στόχοι της Ε.Ε.2 είναι οι εξής:

1.  Επιστημονικό άρθρο με τίτλο: «Η διασπορά ψευδών ειδήσεων (“fake news”) – (Ανα)στοχασμοί για τις πρακτικές και τα όρια της πρόληψης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο», δημοσιευμένο στο τεύχος του 2019 του επιστημονικού περιοδικού «Εγκληματολογία» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη), σελ. 57 επ. μετά από έγκριση από την επιστημονική επιτροπή του περιοδικού (κριτές).

Εν προκειμένω, αναδεικνύονται μέτρα και πρακτικές για την πρόληψη της παραπληροφόρησης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Επίσης, εκτίθενται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν την προσέγγιση αυτή επίκαιρη και επιτακτική. Για αυτόν τον λόγο λαμβάνονται υπόψιν η φύση των σύγχρονων «ψηφιακών» κοινωνιών της πληροφορίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων πληροφοριών (πεδίο ανάπτυξης και ασύμμετρης διασποράς των fake news) καθώς επίσης και τα όρια/εμπόδια που αφορούν στις παρεμβάσεις πρόληψης εν γένει (διαφύλαξη ακαταγώνιστων δικαιωμάτων, μετατόπιση του εγκλήματος, δυσκολία διαρκούς ενημέρωσης των νομοθετών όσον αφορά τις εξελίξεις κ.ο.κ.). Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνονται μορφές πρόληψης και σε ποινικό γενικοπροληπτικό επίπεδο καθώς και κοινωνική και περιστασιακή πρόληψη από εγκληματολογική σκοπιά. Τέλος, πραγματοποιείται κριτική προσέγγιση στις πρακτικές πρόληψης. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της έρευνας και των ερευνητικών υποθέσεων, στην κατάρτιση του ερωτηματολογίου και σε εισηγήσεις και διαλέξεις σε συνέδρια στο εξωτερικό. Οι παραπάνω αναλύσεις λαμβάνουν χώρα για πρώτη φορά στην ελληνική νομική και εγκληματολογική βιβλιογραφία.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 • σχεδιασμός περιγραφικής / επεξηγητικής έρευνας και έρευνας αξιολόγησης / αποτίμησης με πρωτογενή δεδομένα σε δείγμα σκοπιμότητας (χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) (έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στην Ε.Ε.3)
 • σχεδιασμός ερευνητικών υποθέσεων σχετικών με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών
 • την κατάρτιση σχετικού ερωτηματολογίου (για την έρευνα της Ε.Ε.3)
 • συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2.  Επιστημονικό άρθρο με τίτλο: «Η καταπολέμηση των “fake news”, των “hoaxes” και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», δημοσιευμένο στο τ. 10 (Οκτώβριος 2019) του επιστημονικού περιοδικού «CrimeTimes» του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος.

Τα στοιχεία του εν λόγω άρθρου αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της έρευνας και των ερευνητικών υποθέσεων, στην κατάρτιση του ερωτηματολογίου και σε εισηγήσεις και διαλέξεις σε συνέδρια στο εξωτερικό. Οι παραπάνω αναλύσεις λαμβάνουν χώρα για πρώτη φορά στην ελληνική νομική και εγκληματολογική βιβλιογραφία.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 • σχεδιασμός περιγραφικής / επεξηγητικής έρευνας και έρευνας αξιολόγησης / αποτίμησης με πρωτογενή δεδομένα σε δείγμα σκοπιμότητας (χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) (έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στην Ε.Ε.3)
 • σχεδιασμός ερευνητικών υποθέσεων σχετικών με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών
 • την κατάρτιση σχετικού ερωτηματολογίου (για την έρευνα της Ε.Ε.3)
 • συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

3. διαλέξεις του ΕΥ/ΜΕ στο Πανεπιστήμιο Ηochschule der Medien (HdM) στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας από τις 13.01.2020 έως τις 15.01.2020 με θέμα

α) τις οπτικές για τις πρακτικές και τα όρια της πρόληψης της διάδοση ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και

β) τις αλλαγές στην ελληνική ποινική νομοθεσία αναφορικά με το κυβερνοέγκλημα και την κριτική προσέγγισή τους

Τα στοιχεία του εν λόγω παρουσιάσεων αξιοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της έρευνας και των ερευνητικών υποθέσεων και στην κατάρτιση του ερωτηματολογίου. Εκπληρώνεται, δε, άμεσα ο ερευνητικός στόχος για εισηγήσεις και διαλέξεις στο εξωτερικό.

Επίσης, εκπαίδευση του ΜΕ/ΕΥ σε ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας και κουλτούρας του διαδικτύου αναφορικά με τη διενέργεια της έρευνας.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 • σχεδιασμός περιγραφικής / επεξηγητικής έρευνας και έρευνας αξιολόγησης / αποτίμησης με πρωτογενή δεδομένα σε δείγμα σκοπιμότητας (χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) (έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στην Ε.Ε.3)
 • σχεδιασμός ερευνητικών υποθέσεων σχετικών με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών
 • την κατάρτιση σχετικού ερωτηματολογίου (για την έρευνα της Ε.Ε.3)
 • συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

4. Προετοιμασία και συγγραφή περίληψης για διαλέξεις του ΕΥ/ΜΕ στο Πανεπιστήμιο Sami Shamoon College of Engineering στο Ισραήλ τον Ιούνιο του 2020 και μετά από αναβολή τον Οκτώβριο του 2020 με θέμα: «Το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και της παραπληροφόρησης – Ποινικές και εγκληματολογικές πτυχές της πρόληψης». Επίσης, κατά την επίσκεψη αυτή ο ΕΥ/ΜΕ θα προσπαθήσει να συλλέξει στοιχεία για τη διεξαγωγή της κύριας έρευνας.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 • σχεδιασμός περιγραφικής / επεξηγητικής έρευνας και έρευνας αξιολόγησης / αποτίμησης με πρωτογενή δεδομένα σε δείγμα σκοπιμότητας (χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) (έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στην Ε.Ε.3)
 • σχεδιασμός ερευνητικών υποθέσεων σχετικών με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών
 • την κατάρτιση σχετικού ερωτηματολογίου (για την έρευνα της Ε.Ε.3)
 • συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

5. Υποβολή περίληψης για παρουσίαση από τον ΕΥ/ΜΕ και τον επιστημονικό σύμβουλο της έρευνας Dr. Vasileios Karagiannopoulos εισήγησης με τίτλο «Regulating fake news in the Internet era» στο συνέδριο της British Society of Criminology στις 8-10 Ιουλίου 2020 με θεματικήCriminology in an Age of Global Injustice(s)” στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην εν λόγω εισήγηση θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που διενεργήθηκε κατά την ΕΕ2 του ερευνητικού έργου.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 • σχεδιασμός περιγραφικής / επεξηγητικής έρευνας και έρευνας αξιολόγησης / αποτίμησης με πρωτογενή δεδομένα σε δείγμα σκοπιμότητας (χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) (έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στην Ε.Ε.3)
 • σχεδιασμός ερευνητικών υποθέσεων σχετικών με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών
 • την κατάρτιση σχετικού ερωτηματολογίου (για την έρευνα της Ε.Ε.3)
 • συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

6. Υποβολή Περίληψης για παρουσίαση από τον ΕΥ/ΜΕ και το μέλος της ερευνητικής ομάδας Ευαγγελία Ανδρουλάκη εισήγησης με τίτλο «The issue of online fake news and disinformation – Criminal and criminological aspects of prevention» στο συνέδριο της World Academy of Science, Engineering and Technology στις 21-22 Αυγούστου 2020 στη Μαλαισία (στην αγγλική γλώσσα).

Στην εν λόγω εισήγηση θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που διενεργήθηκε κατά την ΕΕ2 του ερευνητικού έργου.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 • σχεδιασμός περιγραφικής / επεξηγητικής έρευνας και έρευνας αξιολόγησης / αποτίμησης με πρωτογενή δεδομένα σε δείγμα σκοπιμότητας (χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) (έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στην Ε.Ε.3)
 • σχεδιασμός ερευνητικών υποθέσεων σχετικών με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών
 • την κατάρτιση σχετικού ερωτηματολογίου (για την έρευνα της Ε.Ε.3)
 • συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

7. Άρθρο στην ενημερωτική ιστοσελίδα slpress.gr με τίτλο «Fake news στην εποχή του κορονοϊού», δημοσιευμένο στις 4 Απριλίου 2020.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 • σχεδιασμός ερευνητικών υποθέσεων σχετικών με τη γνώμη και τη συμπεριφορά των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών

Οι δράσεις αυτές αποτελούν και δραστηριότητες για τη δημοσιότητα και την προβολή του έργου με την αντίστοιχη αναφορά της χρηματοδότησης του έργου από το ΕΛΙΔΕΚ και τη ΓΓΕΤ, όπως προβλέπεται και στους κανόνες προβολής του έργου και σύμφωνα με τις δυνατότητες του γραφιστικού περιβάλλοντος των τόπων δημοσίευσης.