Τίτλος: Η διασπορά των ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -ποινική αξιολόγηση και εγκληματολογική προσέγγιση

 
Χρονική Διάρκεια: 12 μήνες

Περιγραφή:

Στην Ε.Ε.1 πραγματοποιείται σύγχρονη και πρωτότυπη βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα, στατιστικά και άλλα στοιχεία. Εκ των άνω πληρώνονται οι εξής ερευνητικοί στόχοι:

⮞ ποινική αξιολόγηση της πράξης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: θιγόμενο έννομο αγαθό – ζητήματα αναγκαιότητας και νομιμοποίησης της ποινικής αντιμετώπισης


⮞ σύγχρονη εγκληματολογική σκιαγράφηση του προφίλ των δραστών: αιτιολογικοί παράγοντες, ιδεολογικές καταβολές, κίνητρα, στόχοι, modus operandi και σχολιασμός της ισχύουσας στο ελληνικό δίκαιο διάταξης

⮞ επισκόπηση σχετικής αλλοδαπής νομοθεσίας

⮞ προσέγγιση της κοινοτικής έννομης τάξης υπό το πρίσμα de lege ferenda αντεγκληματικής πολιτικής

⮞ συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Παραδοτέα

Επιστημονικά άρθρα σχετικά με:

  1. Εγκληματολογική θεώρηση της πράξης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  2. Διασπορά ψευδών ειδήσεων και hoaxes στο ποινικό δίκαιο
  3. Η διάταξη του ά. 191 ΠΚ – αποτελεσματικότητα και προκλήσεις
  4. Τα hoaxes σε κοινοτικά και διεθνή νομικά κείμενα
  5. Παράρτημα με κοινοτικά, ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της Ε.Ε.1