1.  Εγκληματολογική θεώρηση της πράξης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ειδικότερα, στο παραδοτέο υπ’ αρ. «1. Εγκληματολογική θεώρηση της πράξης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αναλύονται ενδεικτικά  ο ορισμός των hoaxes και των fake news, η σύγχρονη εγκληματολογική σκιαγράφηση του προφίλ των δραστών, οι αιτιολογικοί παράγοντες του φαινομένου/ οι ιδεολογικές καταβολές / τα κίνητρα/ οι στόχοι των δραστών μέσω και της παρουσίασης σχετικών εγκληματολογικών θεωριών, το modus operandi των δραστών αναφορικά με τεχνικές δημιουργίας fake news, τεχνικές διάσπορας και τεχνικές πρόληψης (σύμφωνα και με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις π.χ. Artificial Intelligence) και εν τέλει μέθοδοι πρόληψης των fake news και των hoaxes σε ότι αφορά και την περιστασιακή και την κοινωνική πρόληψη (σε συνδυασμό και με τις νομικές διατάξεις). Για τη συγγραφή του εν λόγω κειμένου πραγματοποιήθηκε σύγχρονη και πρωτότυπη βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και επιστημονικά περιοδικά και χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα, στατιστικά και άλλα στοιχεία.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 •  «ποινική αξιολόγηση της πράξης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: θιγόμενο έννομο αγαθό – ζητήματα αναγκαιότητας και νομιμοποίησης της ποινικής αντιμετώπισης»
 •  «σύγχρονη εγκληματολογική σκιαγράφηση του προφίλ των δραστών: αιτιολογικοί παράγοντες, ιδεολογικές καταβολές, κίνητρα, στόχοι, modus operandi και σχολιασμός της ισχύουσας στο ελληνικό δίκαιο διάταξης»
 •  «προσέγγιση της κοινοτικής έννομης τάξης υπό το πρίσμα de lege ferenda αντεγκληματικής πολιτικής»

2.  Διασπορά ψευδών ειδήσεων και hoaxes στο ποινικό δίκαιο

Ειδικότερα,  στο παραδοτέο υπ’ αρ.  «2. Διασπορά ψευδών ειδήσεων και hoaxes στο ποινικό δίκαιο» αναλύονται όλες οι διατάξεις του ελληνικού ποινικού δικαίου που αφορούν στη διασπορά ψευδών ειδήσεων (π.χ. ά. 191 ΠΚ, ά. 162 ΠΚ κ.α.)  και δίνεται  ιδιαίτερο βάρος στη διάταξη του ά. 162 ΠΚ (προστατευόμενο έννομο αγαθό, ειδική αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα, κριτική) αναφορικά με την εξαπάτηση εκλογέων μέσω ψευδών ειδήσεων , (με παράδειγμα, σε υποσημείωση, από τις αυτοδιοικητικές εκλογές Μαϊου και Ιουνίου 2019 στην Ελλάδα). Δέον να τονιστεί ότι στο εν λόγω παραδοτέο οι διατάξεις παρουσιάζονται και αναλύονται όπως έχουν επικαιροποιηθεί μετά τον ν. 4619/2019 (ο οποίος τροποποίησε τις εν λόγω διατάξεις καθώς και πλείστες άλλες ποινικές διατάξεις εισάγοντας τον λεγόμενο νέο ποινικό κώδικα). Στο  δεύτερο μέρος του κειμένου αυτού παρουσιάζονται επικαιροποιημένες (και σύμφωνες με τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις ) διατάξεις  ποινικού δικαίου (ή σε κάθε περίπτωση διατάξεις για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων ) από δεκάδες χώρες του εξωτερικού και από όλες (σχεδόν) τις ηπείρους, προκειμένου η εικόνα μας για τα hoaxes στο ποινικό δίκαιο να μην περιορίζεται σε μία μόνο δικαιική κουλτούρα, όπως π.χ.  η ευρωπαϊκή. Για τη συγγραφή του εν λόγω κειμένου πραγματοποιήθηκε σύγχρονη και πρωτότυπη βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και επιστημονικά περιοδικά και χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα και άλλα στοιχεία.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 •  «ποινική αξιολόγηση της πράξης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: θιγόμενο έννομο αγαθό – ζητήματα αναγκαιότητας και νομιμοποίησης της ποινικής αντιμετώπισης»
 •  «επισκόπηση σχετικής αλλοδαπής νομοθεσίας»
 •  «σύγχρονη εγκληματολογική σκιαγράφηση του προφίλ των δραστών: αιτιολογικοί παράγοντες, ιδεολογικές καταβολές, κίνητρα, στόχοι, modus operandi και σχολιασμός της ισχύουσας στο ελληνικό δίκαιο διάταξης»

3.  Η διάταξη του ά. 191 ΠΚ – αποτελεσματικότητα και προκλήσεις

Στο παραδοτέο υπ’ αρ. «3. Η διάταξη του ά. 191 ΠΚ – αποτελεσματικότητα και προκλήσεις» αναλύεται διεξοδικά η διάταξη του ά. 191 ΠΚ (αντικειμενική υπόσταση, υποκειμενική υπόσταση, προστατευόμενο έννομο αγαθό, ειδική αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομολογιακή αντιμετώπιση, κριτική  αναφορικά με την αναγκαιότητα και την νομιμοποίηση της ποινικής αντιμετώπισης, de lege ferenda κ.λπ.), η οποία αποτελεί και το βασικότερο ολων νομοθέτημα στο ελληνικό ποινικό δίκαιο για την  νομική αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Για τη συγγραφή του παραδοτέου αυτού έλαβε χώρα σύγχρονη και πρωτότυπη βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και επιστημονικά περιοδικάκαι χρησιμοποιήθηκαν  ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα και άλλα στοιχεία.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 •  «ποινική αξιολόγηση της πράξης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: θιγόμενο έννομο αγαθό – ζητήματα αναγκαιότητας και νομιμοποίησης της ποινικής αντιμετώπισης»
 •  «επισκόπηση σχετικής αλλοδαπής νομοθεσίας»
 •  «σύγχρονη εγκληματολογική σκιαγράφηση του προφίλ των δραστών: αιτιολογικοί παράγοντες, ιδεολογικές καταβολές, κίνητρα, στόχοι, modus operandi και σχολιασμός της ισχύουσας στο ελληνικό δίκαιο διάταξης»
 •  «προσέγγιση της κοινοτικής έννομης τάξης υπό το πρίσμα de lege ferenda αντεγκληματικής πολιτικής.»

4.  Τα hoaxes σε κοινοτικά και διεθνή νομικά κείμενα

Ειδικότερα, στο παραδοτέο υπ’ άρ. «4. Τα hoaxes σε κοινοτικά και διεθνή νομικά κείμενα» παρουσιάζονται συγκεκριμένα τα σύγχρονα νομικά κείμενα τα οποία αναφέρονται στο φαινόμενο των hoaxes και των fake news και έχουν καταρτιστεί σε υπερεθνικό (ευρωπαϊκό και διεθνές) επίπεδο και καθοδηγούν τις εθνικές έννομες τάξεις αναφορικά με τις επιλογεές τους για ποινικοποίηση και μέτρα πρόληψης. Για τη συγγραφή του εν λόγω κειμένου πραγματοποιήθηκε σύγχρονη και πρωτότυπη βιβλιογραφική έρευνα σε διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και επιστημονικά περιοδικά και χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα και άλλα στοιχεία.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 •  «ποινική αξιολόγηση της πράξης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: θιγόμενο έννομο αγαθό – ζητήματα αναγκαιότητας και νομιμοποίησης της ποινικής αντιμετώπισης»
 •  «επισκόπηση σχετικής αλλοδαπής νομοθεσίας»
 •  «προσέγγιση της κοινοτικής έννομης τάξης υπό το πρίσμα de lege ferenda αντεγκληματικής πολιτικής»

5.  Παράρτημα με κοινοτικά, ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της Ε.Ε.1

Στο παραδοτέο «5. Παράρτημα με κοινοτικά, ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της Ε.Ε.1.» παρατίθενται τα σώματα των διεθνών και ευρωπαϊκών νομικών ή / και νομοτεχνικών κειμένων τα οποία αφορούν στην αντιμετώπιση των hoaxes και των fake news.

Εκπληρωθέντες ερευνητικοί στόχοι:

 •  «επισκόπηση σχετικής αλλοδαπής νομοθεσίας»
 •  «προσέγγιση της κοινοτικής έννομης τάξης υπό το πρίσμα de lege ferenda αντεγκληματικής πολιτικής»